Algemeen reglement deelnemers

Inschrijving:

 • Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
 • Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij geldt: vol is vol! Inschrijven kan, zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
 • De aanmelding wordt pas definitief nadat het inschrijfbedrag door de organisatie is ontvangen. De factuur wordt na ontvangst van het inschrijfformulier toegestuurd.
 • Zolang het inschrijfbedrag niet is ontvangen, behoudt de organisatie zich het recht voor om de deelnameplaats aan anderen te vergeven.
 • Indien het festival onverhoopt door omstandigheden geen doorgang kan vinden, wordt getracht de FK Drakenbootrace op een ander moment door te laten gaan.

Annulering:

 • Bij annulering van de inschrijving vóór 1 mei 2019, om welke reden ook, is 25% van het inschrijfbedrag verschuldigd. Bij annulering van de inschrijving na 1 mei en voor 1 juni is 50% van het inschrijfbedrag verschuldigd. Annulering van de inschrijving na 1 juni is niet mogelijk, eveneens is (gedeeltelijke) restitutie van het deelname/sponsorbedrag dan niet meer mogelijk.

Deelname:

 • Aan deze Open Friese kampioenschappen kunnen teams uit heel Nederland aan meedoen.
 • Een team bestaat uit minimaal 17 personen, waarvan 16 peddelaars en een trommelaar. De organisatie van het festival zorgt voor een ervaren stuurman. Eén of enkele reservedeelnemers zijn aan te bevelen.
 • De minimumleeftijd om mee te kunnen doen is 16 jaar.
 • Alle deelnemers moeten watervrij zijn, wat in dit geval inhoudt dat de deelnemers minimaal 50 meter met kleren aan moeten kunnen zwemmen. Daarnaast is een zwemdiploma een vereiste.
 • Ervaring in drakenbootvaren is niet noodzakelijk, er wordt kort geoefend bij het opvaren naar de start.
 • Het Open Fries Kampioenschap Drakenbootrace Kollum is bedoeld voor amateur peddelaars. Om de wedstrijd spannend te houden is deelname van een team met professioneel getrainde peddelaars niet toegestaan. Bij constatering wordt dit team gediskwalificeerd.
 • De instructies van de stuurman dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • De opdrachten van de organisatie, raceofficials en beveiligingsmedewerkers moeten te allen tijde worden opgevolgd.
 • Indien u voor of tijdens de wedstrijd twijfelt, zich niet prettig voelt, bang of moe bent, neem dit dan serieus en ga niet over uw fysieke grenzen heen. U kunt zich in dit geval altijd even melden bij een instructeur of de stuurman. Zij lossen één en ander voor u op.
 • Er worden twee halve finales gevaren en één finale.

Aansprakelijkheid:

 • De deelnemers doen mee op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie, sponsoren, medewerkers, vrijwilligers en officials kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, schade aan materiaal, verlies en/of diefstal.
 • Teams mogen alleen deelnemen als zij op tijd zijn ingeschreven, als zij hebben betaald en de lijst met deelnemende personen naar waarheid ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben voorafgaand aan de race.
 • Teams dienen het ter beschikking gestelde materiaal zo te behandelen dat er geen schade ontstaat. Wanneer toch schade ontstaat of wanneer een team een boot opzettelijk laat omslaan (de organisatie bepaalt of dit het geval is), dan ontstaat daar grote hinder door voor de race en wordt de veiligheid van anderen ernstig in gevaar gebracht. De deelnemer is bij het opzettelijk laten omslaan van een boot een boete verschuldigd aan de organisatie van € 500,-. Tevens dient eventuele schade aan materialen en/of personen vergoed te worden aan de organisatie.

De race:

 • Elk team dient zich door de Teamcaptain een uur voor de aanvangstijd van de eerste race te melden bij het Informatiepunt op het hoofdterrein.
 • Alle teams krijgen door de organisatie een drakenboot en stuurman toegewezen, hier is geen enkele discussie over mogelijk.
 • Elk team heeft 1 captain. De captains worden vooraf gebrieft, waarbij zij de laatste instructies ontvangen.
 • Elk team dient zich uiterlijk 20 minuten voor de start van hun race te verzamelen bij de ingang van de steiger.
 • Teams die niet op tijd in de boot zitten en/of niet op tijd aanwezig zijn bij het startgebied worden voor deze race uitgesloten en krijgen hiermee automatisch de volgende tijd toebedeeld: de langzaamste tijd op de dag voor de betreffende afstand, gevaren door welk team dan ook, + 10 seconden.
 • Bij twee valse starts wordt een team gediskwalificeerd.
 • Er wordt geklokt doormiddel van elektronische tijdwaarneming en foto-finish op het moment dat de trommelaar de finishlijn is gepasseerd.
 • De drakenboten mogen hun baan niet verlaten.
 • Wanneer de drakenboot uit koers raakt, bepaalt de wedstrijdleider afhankelijk van de situatie of de hele race overgevaren moet worden.
 • Bij een materiaaldefect of stuurfout (uitsluitend vast te stellen door de stuurman en wedstrijdleiding) wordt de hele race overgevaren.
 • Het finishen van een boot wordt ongeldig verklaard indien op dat moment niet ieder bemanningslid aan boord is.
 • Eventuele vormen van protest dient u bij de wedstrijdleider te doen, direct na de race.
 • Elk team moet na het passeren van de finish in een RECHTE lijn doorvaren en de boot afremmen tot de boot veilig stil ligt bij de steiger.
 • Indien een team de instructies of een besluit van de wedstrijdleiding niet opvolgt, kan het team gediskwalificeerd worden.
 • Er is geen discussie mogelijk over besluiten van de wedstrijdleider.

Veiligheid:

 • Het is deelnemers verboden om andere teams en/of eigen deelnemers te hinderen of op welke andere wijze dan ook in gevaar te brengen.
 • De organisatie behoudt zich het recht toe om bij slechte weersomstandigheden de wedstrijden stil te leggen, het raceschema en/of de racesituatie/afstand aan te passen. Bij onweer vervalt de race.
 • Overmatig alcoholgebruik(misbruik) tijdens de races is verboden.
 • Het gebruik van drugs is tijdens het festival en de wedstrijden verboden.
 • Deelnemers die overmatig alcohol/drugs gebruiken gedurende de wedstrijden, worden gemeld bij de organisatie. De organisatie kan de betreffende deelnemers uit de wedstrijd halen. Indien dit tot gevolg heeft dat een deelnemend team onder het minimum aantal bemanningsleden komt, betekent dit dat het betreffende team uit de wedstrijd wordt gehaald en wordt gediskwalificeerd.
 • Indien deelnemers zich naar het oordeel van de wedstrijdleiding zodanig misdragen dat de veiligheid, het wedstrijdverloop dan wel het sportieve karakter van de wedstrijden in het geding komt, dient de wedstrijdleiding de betreffende deelnemers te melden bij de organisatie. De organisatie kan de betreffende deelnemers uit de wedstrijd halen. Indien dit tot gevolg heeft dat een deelnemend team onder het minimum aantal bemanningsleden komt, betekent dit dat het betreffende team uit de wedstrijd wordt gehaald en wordt gediskwalificeerd.

Algemeen:

 • In gevallen waarin het deelnamereglement niet voorziet, beslist de organisatie (commissie Drakenbootfestival). Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

Reglementen rennerskwartier

 • Achter de feesttent op het weiland wordt een rennerskwartier ingericht.
 • Partytenten of andere tijdelijke onderkomen mogen uitsluitend op het rennerskwartier geplaatst worden.
 • Het is ten strengste verboden om met een voertuig op het rennerskwartier of festivalterrein rond te rijden.
 • Het meenemen van alcohol, drugs, barbecues, gasflessen, drukvaten en wapens is verboden.
 • Het is verboden barbecues te gebruiken, terrassen op te richten, alcoholische dranken te schenken aan derden en geluidsinstallaties te gebruiken op het rennerskwartier.
 • Vanwege veiligheidsredenen is glas niet toegestaan.
 • Open vuur is verboden.
 • Houd het rennerskwartier schoon! Er worden vuilnisbakken geplaatst. De plaats dient schoon te worden achtergelaten bij vertrek.
 • Het wedstrijdparcours moet geheel vrij blijven. Het is verboden voor boten om op het parcours aan te leggen. (uitgezonderd brandweer- en presentatieboot) Deelnemende teams die met eigen boot komen mogen aanleggen aan de noordkant van de Hessebrug in overleg met de organisatie.
 • Het festivalterrein moet te allen tijde bereikbaar zijn voor hulpdiensten. De ontsluitingsweg (Hesseweg) word afgesloten en moet vrij blijven. Deelnemende teams die komen met vrachtauto’s mogen parkeren aan de kant van de weg, 30 meter vanaf de brug in overleg met de organisatie en brandweer.
 • Mochten er situaties voorkomen waarin dit reglement niet voorziet dan beslist de beveiliging en/ of de organisatie hierover. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

Huisreglement Drakenbootfestival 2019

 • Houd je aan de aanwijzingen van de organisatie en beveiliging.
 • U betreedt het festival geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen als gevolg van bezoek aan het festival.
 • Wildplassen is verboden.
 • Geen alcoholverkoop aan personen onder de 18 jaar.
 • Het is verboden in de feesttent te roken, hier wordt op toe gezien.
 • In de feesttent en directe omgeving mag geen zelf meegenomen eten en drinken worden genuttigd.
 • Drugs, wapens, glaswerk en blik zijn verboden.
 • Bij betreding van het terrein kunt u gefouilleerd worden.
 • Wie geen medewerking verleent aan de controle van kleding en tassen of aan het fouilleren, kan de toegang worden ontzegd.
 • De organisatie kan personen de toegang weigeren.
 • Door betreden van het terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s te gebruiken voor publicatiedoeleinden.
 • Flyeren is verboden.
 • In gevallen waarin dit huisreglement niet voorziet, beslist de organisatie. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

Sponsoringen

Twitter

dwaande